Privacybeleid Geluidje International
Dit Beleid is van toepassing op deze Site en niet noodzakelijkerwijs op de andere Geluidje
International-sites op het World Wide Web. Lees voor het verlaten van deze Site het privacybeleid dat
van toepassing is op de site die u momenteel bezoekt. Als u niet instemt met dit Beleid, wordt u
verzocht deze Site niet verder te gebruiken.
Door deze Site te bezoeken en gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit
Privacybeleid.
Verzameling van algemene gegevens
Geluidje International vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Geluidje
International-website wordt gerespecteerd en beschermd. Het is mogelijk dat Geluidje International
globale statistische gegevens en algemene informatie over Geluidje International-klanten,
verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar
geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.
Persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat Geluidje International persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, emailadres
en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te
kunnen voldoen. Geluidje International kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of
om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of
aanbiedingen van Geluidje International. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt of
gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat Geluidje International u om extra gegevens vraagt
die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag.
Geluidje International zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven,
tenzij Geluidje International hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit
noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst . Hierbij
geeft u Geluidje International tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan
Geluidje International gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot de landen van de
Europese Unie, voor de hierboven genoemde doeleinden.
Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze Site technologieën gebruiken
die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het
besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website
en de adressen van eventuele verwijzende websites.
Beveiliging
Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu
persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele
technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Geluidje
International heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of
oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren
en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. Geluidje International gebruikt bijvoorbeeld een
coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van vertrouwelijke informatie zoals
creditcardgegevens.

 

Juistheid van verzamelde gegevens
Geluidje International kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband
met de werking van deze Site in het bezit van Geluidje International zijn, aanvullen, corrigeren of
verwijderen omdat deze gegevens onvolledige, onjuist of verouderd zijn.
Identificatie van bezoekers
Het is mogelijk dat Geluidje International van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de
hand waarvan Geluidje International u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de
vorm van bestandjes die “cookies” worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de
wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze Site, stellen Geluidje International in
staat deze Site te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende
standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen
op uw computer en niet op deze Site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt
worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw
browser in die mogelijkheid voorziet.
Minderjarigen
Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd
geen gegevens verzenden naar Geluidje International en geen aankopen doen of andere
rechtshandelingen verrichten op deze Site, tenzij dit wordt toegestaan door toepasselijke wetgeving.
Wijzigingen van de Site
Geluidje International kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de
toegang tot de Site wijzigen of opheffen of de inhoud van de Site wijzigen.